همه جا صدای قلب تو را می شنوم

همین جا ...

در آغوش خودم ...

هیس هیس نفس هایت

طعم آرامش موسیقی جویباران است!

 

دنیا ساکت باش

دختر بابا

خوابیده است!