دیروز واسه اطمینان از روند بهبودی سرماخوردگیم رفتیم دکتر...

دفعه های قبل که می رفتیم پیش آقای دکتر/هر دفعه میگفت روشا خانوم چه با دقت

همه جا رو نگاه میکنه و حواسش به همه چیز هست...

این دفعه گفت روشا از اون بچه هایی است که همش 20 میگیره و خیلی با دقت

و باهوشه...

قبلا هم اصفهان دو تا دکتر به مامان بابا گفتند خیلی دخترتون تیزه...

چند تا از دوستای بابا هم میگفتند چه با دقت همه جا رو نگاه میکنه...

دیروز بابایی به آقای دکتر گفت آرزو دارم دخترم ورزشکار حرفه ای بشه

درس بخونه ولی ورزش واسم مهم تره که آقای دکتر هم حرف بابایی رو تایید کرد.

موقع برگشت مامان بابا همش داشتن در مورد آینده من صحبت میکردن و تو دلشون 

آرزو کردند که به همه آرزوهام برسم.

وبزرگترین آرزوشونه دختر نازنینشون خوشبخت بشه.

 

مامان بابا خیلی دوستون دارم