Hello Kitty emoticon

هوراخبر خبر خبرهورا

دختر گلم از دیروز به صورت حرفه ای چهار دست و

پایی میره و دیگه کل

خونه روتحت فرمان خودش گرفته.تشویقتشویقماچ

الهی مامان فدات شه که هر روز داری پیشرفت میکنی و

خوردنی تر میشی...

خدایا شکرت

هیچ چیز واسم لذت بخش تر از دیدن پیشرفت و بزرگ شدنت

نیست عروسکم.

همه زندگیم شدی گل زیبای من.