چیزی در کلامم نیست

 

جز دوست دارم هایی

 

که واژه نیستند

 

مثل دم در پی هر بازدم

 

حیاتم را رقم می زنند.

 

نازنین دخترم هشت ماهگیت مبارک


راستی امروز عصر واسه اولین بار تونستی خودت از

حالت چهار دست و پابشینیتشویقتشویقتشویق