خیلی وقته روروئک سواری میکنم ولی عکس نگرفته بودمنیشخند

الان دیگه دست فرمونم عالی شده همه جای خونه رو میچرخم...

ما که خودمون رو به هر دری زدیم یه زبون به کلیدا بزنیم مامان نذاشت

الانم داره عکس میگیره کاری بهم نداره ماهم که از خدا خواسته ...چشمکخوشمزه

گفتم که همه خونه رو میچرخم .اینجارو تازه کشفیدم درش رو باز میکنم دوباره میزنم به

هم صدا میده منم کلی کیف میکنمنیشخندچشمکنیشخندعینک

یکی به من بگه این هندونه س یا کدو ...؟؟؟متفکرمتفکرمتفکر

الان که بو میکنم بوی هندونه میده ولی خوب چرا شکل کدو س؟؟!!!!!تعجبتعجب

من که نتونستم این معمارو حل کنم یکی به دادم برسه...متفکرمتفکرمتفکر