لا لا لا گل پونه

 انار کردم واست دونه

 انار سرخ یاقوتی

بخور ای گل نگیر بونه

لا لا لا لا لا لا لا گل صدپر 

نشه هرگز گلم پرپر

 بمون با من گل خندون

نبینم چشمتو گریون

 لا لا لا لا لا لا لا گلم خوابی

به رویش نور مهتابی

لا لا لا لا لا لا لا گلم خوابی

به رویش نور مهتابی

لا لا لا لا لا گلم زیباست

برای من همه دنیاست

لا لا لا لا لا لا لا لا لا

لا لا لا لا لا لا لا لا لا

totalgifs.com barrinhas gif gif barra26.gif