روشا خانم دیشب تا ساعت 3 صبح گریه میکرد

هم خوابش میومد هم دل کوچولوش درد میکرد ...

ما هم جیغ و گریه هاشو ضبط کردیم ....

از اینجا گوش بدید