امروز که چشامو وا کردم هی پیغام تبریک واسم میومد آخه من امروز ماهه شدم

مامان بابا تصمیم گرفتن یه جشن کوچولو واسم بگیرن /مامان یه

کیک درست کرد وشب دور هم خوردیمش.

        

هنر سر آشپز مامان

            

         

 

 

 

 

 

 روشا فشن می شود...

شکلک هستی