دیروز دوازده فروردین بود نهار خونه خاله شهلا دعوت بودیم نهار و

که خوردن(منم نهار خودم خوردم) عصر رفتیم باغ غدیر که نزدیک خونه خاله

شهلا بودیم جاتون خالی .

                                             

 


مثلا رفتم پارک از اولش تا آخرش خواب بودم

اشکال نداره بجاش سیزده بدر که فردا باشه همه شو بیدار میمونم ...