عجب جای باحالی بود اسمش چی بود واستین الان میگم....

آهااا  بهش میگین حموم (اولین حموم)روز چهارم...قلبدلقک

 

 

 

فیگوررای خاص خودم وقت خواب و شیر خوردن...