لبخند

 این عسک بیمارستانی که توش به دنیا آمدم

 

جندتا عکس از ساعتای اول تولدم....زبانمژه

 

 

 

 

 

 

 

هی روزگار ببین زردی با آدم چه میکنه.سه روز زیر نور بودم 

این چند روز با لیوان سرنگ شیر میخوردمنیشخند