این خنده هایی که طعم عسل می دهند و قلب آسمان را آب

می کنند، ای کاش همیشه در چهره ات باقی بمانند !

روشای نازم روزت مبارک

 

 

اگر کودک نبود ، نه پدر معناداشت ، نه هیچ مادری بهشتی می شد .

روز همه کوچولوهای نازتون مبارک