دختر نازم از موقعی که دریای بوشهر از آب ترسیدی و گریه کردی همش

نگران بودم نکنه دیگه ار آب بازی خوشت نیاد ولی شما ناز نازی دوباره با آب

آشتی کردی و دوست داری همش آب بازی کنی.

علی کلهپارک رعنا

اینجا توتو دیدی داری بهمون نشون میدی

پل شناور