پدر یعنی تپش در قلب خانه

 

پدر یعنی تسلط بر زمانه

 

پدر احساس خوب تکیه بر کوه

 

پدر یعنی تسلی وقت اندوه

 

پدر یعنی ز من نام و نشانه

 

پدر یعنی فدا گردیده ی افراد خانه

 

پدر یعنی غرور و مستی من

 

پدر یعنی تمام هستی من

پدر... هر روز،روز توست

هر روزت مبارک

پدر مهربونم و همسر خوبم روزتون مبارکقلب

 

بابای خوبم همیشه زنده باشیماچ