عروسکم خیلی دوست دارم از راه رفتنت عکس بگیرم که هر دفعه

نمیشه...گریه

این عکسها رو هم از فیلم شب جشن قدمت در اوردم

روشا جوووووووووووووووووووووونم خیلی دوستت دارم گلکم

دخملکم مثل این عکس همیشه آغوش منو بابایی واست بازه.

عزیزم چند روزه خیلی بیشتر راه میری و لذت

بی نظیری به ما هدیه میدی...

دیشب تونستی حدود 10 قدمی راه بری و جالبتر اینکه دوبار وسط راه

رفتنت ایستادی و دوباره راهت رو ادامه دادی.

به قول عمو محمد:

قدم قدم.....

گوهر خود را هویدا کن،

کمال این است وبس...